Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kowalska.
 • E-mail: szkola@ustronie-morskie.pl
 • Telefon: 943515528

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
 • Adres: Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
  ul. Wojska Polskiego 8
  78-111 Ustronie Morskie
 • E-mail: szkola@ustronie-morskie.pl
 • Telefon: 943515528

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w części A częściowo jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w części B budynek wyposażony jest w windę. Główne wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 943515528. 

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na piętrze budynku szkoły w każdej sprawie. 

Szkoła posiada miejsca parkingowe.

 1. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w części B.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.